× 
Les Sentiers du
Patrimoine

Luri


Luri


Luri


COMMUNE : Luri
LONGUEUR DU PARCOURS : 4.3 Km
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Tous publics
ÉTAT DU SENTIER : Très bon
MUNICIPALITÀ : Luri
DURATA DI CORSU : 4.3 Km
NIVELLU DI DIFFICULTÀ : Tuttu publicu
CUNDIZIONE DI TRAIL : Assai bonu
COMUNE: Luri
LUNGHEZZA DEL CORSO: 4.3 Km
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: Tutto pubblico
CONDIZIONE DEL SENTIERO: Molto buone

Lieu de promenade et de découverte patrimoniale, le sentier du patrimoine de Luri possédait autrefois une fonction très différente. Élément fort de l’organisation de l’espace et de l’habitat rural, jusqu’aux années cinquante, il permettait les relations et les échanges à l'échelle d'une communauté et d’une micro région. Ainsi le sentier du patrimoine desservait autrefois d’innombrables jardins. Il emprunte également, en partie, l’itinéraire qui mène au col Sainte Lucie. Murs de pierre sèche, emmanchements, dallages (ricciate), rigoles et autres aménagements, demeurent de fragiles témoignages de l’importance accordée jadis à ces voies de communication entre les hommes et leurs terroirs. À travers cette excursion les visiteurs sont invités à un voyage dans le passé de Luri et de ses habitants. 

Locu di spassighjata è di scuperta patrimuniale, u chjassu di u patrimoniu di Luri avia tempi fà una funzione differente assai. Elemente forte di l’organisazione di u spaziu è di l’alloghju rurale finu à l’anni cinquanta, permettia e relazione è i scambii à a scala di una cumunutà è d’un rughjone. In issu modu u chjassu patrimuniale sbuccava tandu nantu à orte à buzefu . Seguita dinù, in grande parte l’itinerariu chì sbocca nantu à a bocca di Santa Lucia. Muri di petra secca , accunciamenti, ricciate, canalette è altri assesti rimanenu testimugnanze frolle di l’impurtenza data in issi tempi à isse vie di cumunicazione trà l’omi è a so terra. Cù issu percorsu, sò invitati i visitanti à un viaghju in u passatu di Luri è di i so abitanti. 

 Luogo di passeggiate e di scoperta del patrimonio, il sentiero del patrimonio di Luri aveva una volta una funzione molto diversa. Fino agli anni 50, era un elemento forte nell'organizzazione dello spazio e dell'habitat rurale, e permetteva relazioni e scambi alla scala di una comunità e di una micro regione. Così il sentiero del patrimonio una volta serviva innumerevoli giardini. Segue anche, in parte, il percorso che porta al Col Sainte Lucie. Muri a secco, argini, marciapiedi (ricciate), canalette e altre installazioni rimangono fragili testimonianze dell'importanza data in passato a queste vie di comunicazione tra gli uomini e la loro terra. Attraverso questa escursione, i visitatori sono invitati a fare un viaggio nel passato di Luri e dei suoi abitanti.